Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Teksty zamieszczone przed 23.09.2020 r. mogą być justowane i pisane różnej wielkości czcionką utrudniając tym samym odczytywanie ich przez konwertery tekstu stron internetowych wykorzystywane przez osoby słabowidzące lub niewidome.
 • Zdjęcia i grafiki zamieszczone przed 23.09.2020 nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niewidomych oraz osób, które korzystają z urządzeń mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Czerniak , Magdalena Bilińska
 • E-mail: czerniakz@straz.gorzow.pl , bilinskam@straz.gorzow.pl
 • Telefon: 95 733 83 10 , 95 733 83 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Wyszyńskiego 64
  66-400 Gorzów Wielkopolski
 • E-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl
 • Telefon: 95 733 83 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KW PSP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 64

Budynki Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim znajdują się na terenie zamkniętym. Wjazd na teren komendy znajduje się od strony ulicy Wyszyńskiego i ograniczony jest szlabanem przy którym znajduje się domofon. Wejście na teren komendy znajduje się również od strony ulicy Wyszyńskiego i wymaga użycia domofonu. Obsługa portierni znajdującej się w budynku nr 1 każdorazowo rejestruje wejście petentów oraz przekazuje informację do osób, które odpowiedzialne są za ich dalszą obsługę. Opiekun petenta na terenie komendy odpowiedzialny jest za przeprowadzenie osoby do sali konferencyjnej znajdującej się na piętrze budynku nr 3 lub do sekretariatu komendy na parterze budynku nr 2. Budynek nr 2 wyposażony jest w podjazd dla wózków, a budynek nr 3 posiada windę. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku nr 3 na tej samej kondygnacji co sala konferencyjna.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Ośrodka Szkolenia  KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Cegielniana 13

Budynek Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Świebodzinie umożliwia dostęp przez podjazd dla wózków od strony ulicy Cegielnianej na szczycie budynku oraz od strony wewnętrznego parkingu zamykanego szlabanem. Petent obsługiwany jest w pomieszczeniu sali wykładowej na parterze budynku. Opiekę zapewnia pracownik ośrodka.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Ośrodka Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Łagowie przy ul. Mostowa 3

Budynek Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Łagowie umożliwia dostęp dla wózków jedynie od strony wewnętrznego parkingu zamykanego bramą. Petent obsługiwany jest w pomieszczeniu sali wykładowej na parterze budynku. Opiekę zapewnia pracownik ośrodka.

UWAGA:

W budynkach KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ośrodka Szkolenia w Świebodzinie i Łagowie brak jest pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a także systemu naprowadzającego dźwiękowo lub oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. We wszystkich budynkach Komendy Wojewódzkiej PSP akceptowalna jest obecność petenta z psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
  • Serwis posiada funkcjonalność zmiany kontrastu tekstu do tła oraz wielości czcionki – dzięki czemu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Materiały udostępniane na stronie tworzą zrozumiałe teksty formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki zamieszczane w serwisie po 23.09.2020 r. mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.
   

  Zmiana rozmiaru strony

  Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
  Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

  Firefox, Chrome, Internet Explorer:

  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

  Opera:

  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  [-] aby pomniejszyć widok

  Na stronie  znajdują się pomocne opcje: „Przełącz wysoki kontrast” i „Zmień rozmiar czcionek”.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.