Kampania społeczna „Bezpieczny Dom” w Powiecie Słubickim

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach wspólnie z władzami samorządowymi z terenu powiatu słubickiego rozpoczęła kolejną edycję programu prewencyjnego pod hasłem „Bezpieczny Dom”. Porozumienie o wspólnych działaniach podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach – mł. bryg. Wojciecha Śliwińskiego oraz każdego Burmistrza i Wójta z terenu powiatu słubickiego jest długoterminowe i obejmuje swym zasięgiem cały powiat oraz nawiązuje do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, której celem jest ograniczenie przypadków zatruć ludzi tlenkiem węgla oraz zmniejszenie liczby ofiar pożarów budynków mieszkalnych. Zasięg czasowy  akcji zakupu lub wymiany czujek w mieszkaniach komunalnych przewidziany jest na lata 2019 – 2023.

Z końcem roku zakończyła się I edycja w/w programu, która swym zasięgiem czasowym obejmowała lata 2014 – 2018 i polegała na tym, iż samorządy gminne wzięły na siebie ciężar zakupu urządzeń oraz wyznaczyły z zasobów komunalnych mieszkania
oraz inne obiekty komunalne jako zakwalifikowane do montażu lub wymiany urządzeń pomiarowych w postaci tzw. czujek tlenku węgla lub dymu.
W terminach wcześniej uzgodnionych z mieszkańcami funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Słubicach oraz lokalnych jednostek OSP udawali się do wytypowanych mieszkań w celu zamontowania urządzeń. Ponadto w ramach akcji propagandowej wszyscy mieszkańcy zostali poinstruowani przez strażaków
w zakresie obsługi i użytkowania montowanych urządzeń, a także algorytmu postępowania w przypadku alarmowego zadziałania czujki. W każdym z mieszkań została sprawdzona przy pomocy anemometru skuteczność wentylacji oraz przekazano materiały
o charakterze profilaktycznym związane z zagrożeniami występującymi w okresie grzewczym. Do każdego obiektu strażacy docierali wraz z przedstawicielami wyznaczonych Zakładów Gospodarki Komunalnej. Czujki montowane były nieodpłatnie i  stanowiły własność Zakładów Gospodarki Komunalnej.

W ramach ubiegłego programu w lokalach mieszkalnych z zasobów komunalnych gmin powiatu słubickiego zamontowano 165 czujek w tym 126 czadu i 39 dymu.
W tym okresie na terenie powiatu słubickiego odnotowano 27 zdarzeń spośród których w 16 przypadkach załączona czujka zaalarmowała mieszkańców o możliwym zagrożeniu. Można więc stwierdzić, iż w przypadku 16 rodzin (mieszkań) urządzenia służące do wykrywania czadu i dymu przyczyniły się bezpośrednio do uratowania ich zdrowia i życia.