Narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego

15 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie lubuskim w 2016 roku. W naradzie uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, Wicewojewoda Lubuski Pan Robert Paluch, Z-ca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego druh Edward Fedko, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz oraz przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Szczecinie. W nardzie wzięli udział również Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu województwa wraz z Dowódcami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

Sprawozdanie z działalności lubuskich strażaków za 2016 rok przedstawili Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Przemysław Gliński  w zakresie spraw operacyjnych, kontrolno-rozpoznawczych, organizacyjno-kadrowych i ośrodka szkolenia oraz  bryg. Jarosław Korzeniewski w zakresie spraw finansowych i kwatermistrzowsko-technicznych.

Z-ca Komendanta Głównego PSP wraz z Wicewojewodą Lubuskim wręczyli Komendantom Powiatowym i Miejskim PSP akty przekazania sprzętu zakupionego z Rezerwy Celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wręczono również wyróżnienia dla Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP, a także dla Dowódców JRG z terenu województwa, za bardzo dobrą realizację zadań służbowych, wymagających znacznego nakładu pracy oraz dużego zaangażowania polegającego w szczególności na zapewnieniu gotowości operacyjnej.

W roku 2016 jednostki ochrony przeciwpożarowej naszego województwa zarejestrowały 14657 zdarzenia, w tym:
4488 pożarów – co stanowi 30,6 % ogólnej liczby zdarzeń,
9465 miejscowych zagrożeń – 64,6 % ogólnej liczby zdarzeń
704 alarmy fałszywe – 4,8 % ogólnej liczby zdarzeń

 

Na zakończenie Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Przemysław Gliński w kilku słowach podziękował zgromadzonym gościom  za współpracę, której efektem jest prawidłowe funkcjonowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie lubuskim.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Gorzów Wlkp.