Odwołanie komendanta wojewódzkiego PSP

Z dniem 29 marca 2016 r. st. bryg. Hubert Harasimowicz został odwołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze stanowiska Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

St. bryg. Hubert Harasimowicz służbę w ochronie przeciwpożarowej pełni od roku 1991, w którym rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 1996 roku podjął pracę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na stanowisku młodszego oficera w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym. W lutym 2000 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. W sierpniu 2002 roku awansował na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. W roku 2003 ukończył studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej, w 2007 r. studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna, w 2013 r. zaś studia z zakresu logistyki w bezpieczeństwie kraju.

Zdobywając przez te lata cenne doświadczenie zawodowe wykazał się profesjonalizmem, samodzielnością i odpowiedzialnością za powierzone zadania służbowe, co zaowocowało m.in. przyznaniem był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”, Brązowy Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. za wybitne zasługi dla rozwoju miasta, a także Złotą Odznaką „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”.

Jako komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. zdobytą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wykorzystał wdrażając sukcesywnie kolejne realizowane przez komendę zadania. Podczas powodzi w całym 2010 r. podjął na podstawie posiadanych uprawnień kompetencyjnych szereg decyzji organizacyjnych zmierzających do powołania sztabu na bazie podległych funkcjonariuszy, nawiązania współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa, Biurem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. oraz organizacjami pozarządowymi. Efektem tych decyzji była bieżąca ocena stanu zagrożenia powodziowego na terenie powiatu. Właściwa ocena sytuacji powodziowej obszarów najbardziej zagrożonych podtopieniami oraz przerwaniem wałów, w tym nieustanne monitorowanie poziomu wody rzeki Warty umożliwiły wypracowanie właściwych decyzji pozwalających na zadysponowanie dodatkowego sprzętu specjalistycznego do punktów newralgicznych w okresie przechodzenia fal kulminacyjnych. Podjęte decyzje i bieżące koordynowanie sił i środków spoza terenu woj. lubuskiego zyskały poparcie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Wojewody Lubuskiego podczas inspekcji terenów zagrożonych przechodzącymi falami kulminacyjnymi na zagrożonych obszarach. W roku 2012 dzięki Jego staraniom, przekazano do użytku nową siedzibę JRG PSP w Gorzowie Wlkp., nowoczesną i dostosowaną do zapewnienia mieszkańcom udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy.

25 marca 2013 r. Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołał bryg. Huberta Harasimowicza na stanowisko Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, uzasadniając wybór wysokimi kwalifikacjami oraz bogatym doświadczeniem zawodowym uzyskanym w toku dotychczasowej służby, potwierdzającymi Jego umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Jako komendant wojewódzki dał się poznać jako wnikliwy analityk precyzyjnie wyciągający wnioski, które przyczyniały się do właściwego rozwoju krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie woj. lubuskiego. Wydatny wpływ na zapewnienie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu miały działania poprawiające poziom wyszkolenia i przygotowania sprzętowego jednostek ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych. Ścisła współpraca z wieloma podmiotami w kraju i zagranicą oraz starania na rzecz pozyskania środków unijnych zaowocowały wymiernym wsparciem finansowym na zakup samochodów pożarniczych i specjalistycznego sprzętu. W latach 2013 – 2015 z wykorzystaniem środków samorządowych, budżetu państwa, funduszy ochrony środowiska i Unii Europejskiej zakupiono dla jednostek organizacyjnych PSP pojazdów i sprzętu za łączną kwotę 30 212 733 zł. Jednocześnie na lata 2014 – 2020 zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w partnerstwie z KG PSP w Warszawie zakup sprzętu o wartości 10 400 000 zł. W I kwartale 2016r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2014 – 2020. Poczynione starania o modernizację i budowę nowych obiektów zaowocowały rozpoczęciem przebudowy istniejących budynków oraz budowy nowej siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP przy ul. Dąbrowskiego w Gorzowie Wlkp. oraz budowy JRG PSP w Szprotawie.