St. bryg. Sławomir Klusek nowo powołanym komendantem wojewódzkim PSP

Z dniem 30 marca 2016 r., decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, na stanowisko lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołany został st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek, dotychczasowy zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość powołania odbyła się 30 marca 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt powołania wręczył sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obecności komendanta głównego PSP st. bryg. Leszka Suskiego.

St. bryg. Sławomir Klusek służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1989 r. podejmując naukę jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W roku 1994 po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera pożarnictwa w specjalności taktyczno – dowódczej rozpoczął pracę jako oficer Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., gdzie zdobywał kolejne szczeble zawodowej kariery: w 1998 mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego, w 2005 został naczelnikiem tego wydziału, a w 2014 powołany na zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP woj. lubuskiego.

Od początku służby w Państwowej Straży Pożarnej powierzano mu odpowiedzialne zadania, doceniając zdolności dowódcze, którymi się odznacza. Już w 1997 r. dowodził m.in. operacją zabezpieczenia wizyty Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. i koordynował działania związków taktycznych Państwowej Straży Pożarnej działających podczas powodzi na terenie województwa gorzowskiego. Dowodzący działaniami przeciwpowodziowymi sił Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Kostrzynie n/Odrą. W latach 2008, 2009, 2010 był dowódcą operacji zabezpieczenia festiwalu Woodstock. Wielokrotnie angażowany do koordynowania działań ratowniczo – gaśniczych oraz ćwiczeń i manewrów na terenie kraju i za granicą. W 2001 r. koordynował współdziałanie sił i środków PSP województwa lubuskiego z siłami wojska podczas ćwiczeń NATO „Arden Ground 2001”, rok później dowodził pododdziałem sił polskich podczas ćwiczeń NATO „Taming the Dragon-Dalmatia 2002” w Chorwacji. W czerwcu 2005 r. był głównym koordynatorem przygotowań strony polskiej podczas polsko-niemieckich ćwiczeń transgranicznych „Odersprung 2005” w Eisenhüttenstadt. Zgodnie z podpisaną w roku 2007 deklaracją o przyjacielskiej współpracy wyznaczony został na koordynatora współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp. a Brandenburską Szkołą Pożarniczą i Ochrony przed Katastrofami w Eisenhuttenstadt. W 2008 roku pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu na Międzynarodowych Ćwiczeniach Specjalistycznych Grup Ratowniczych ’COOperation 2008’. W 2009 dowodził polskim modułem ratowniczym na ćwiczeniach FLOODEX 2009, zorganizowanych przez Holandię w ramach mechanizmu wspólnotowego Unii Europejskiej, które miały na celu praktyczne sprawdzenie możliwości operacyjnych i logistycznych polskiego modułu ratowniczego, jego współpracy z grupami ratowniczymi z innych krajów, wymianę doświadczeń między ratownikami, a także zapoznanie się ze standardami w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Doświadczenie to wykorzystał już w roku następnym, kierując sztabem akcji komendanta wojewódzkiego PSP podczas powodzi, która dotknęła m.in. woj. lubuskie. W 2015 r. przeprowadził międzywojewódzkie ćwiczenia zgrywające moduły pomp wysokiej wydajności pk. „Wiosna – Wędrzyn 2015”.

Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje oraz uczestniczy w szeregu przedsięwzięć doskonalących posiadane umiejętności. W 1996 r. ukończył kurs dla funkcjonariuszy PSP zajmujących się problematyką obronną w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Obrony Cywilnej, w 2002 r. kurs doskonalący z zakresu zarządzania kryzysowego oraz gaszenia pożarów lasów. Kurs prowadzony był przez wykładowców Wydziału Zarządzania Kryzysowego Uniwersytetu w Bournemonth (Wielka Brytania) oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Chorwacji pod patronatem NATO. (Pula – Chorwacja). W 2005 r. uczestniczył w kursie z zakresu upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego zorganizowanym w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Tam też ukończył kurs z zakresu przygotowania do działań poza granicami kraju w 2012r. W Wyższym Kursie Obronnym na Akademii Obrony Narodowej wziął udział w 2015 r. Ukończył studia podyplomowe: w 2012 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej „Zarządzanie w stanach zagrożeń”, w 2008 r. w Wyższej Szkole Biznesu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy” oraz od 2014 r. studiuje w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie „Zarządzanie jednostka organizacyjną w administracji publicznej”.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany: m.in. brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem zasługi za dzielność.