Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

st. bryg. mgr inż. Mariusz Przysiecki
Naczelnik Wydziału
tel. (95) 733 83 40
e-mail: przysieckim@straz.gorzow.pl
e-mail: wz@straz.gorzow.pl

bryg. mgr inż. Leszek Fijałkowski
Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. (95) 733 83 41
e-mail: fijalkowskil@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania Wydziału Kontrolno–Rozpoznawczego należy:

 1. opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa lubuskiego oraz ich aktualizacja;
 2. sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa lubuskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 3. przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planów ratowniczego i obronnego województwa lubuskiego;
 4. opracowywanie map zagrożeń województwa lubuskiego;
 5. sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, a także katalogu zagrożeń;
 6. koordynacja i nadzór nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, realizowanymi przez KP/KM PSP;
 7. wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska, w odniesieniu do:
  – rozpatrywania zgłoszeń zakładów, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, oraz raportów o bezpieczeństwie,
  – podawania do publicznej wiadomości wymaganych informacji.
 8. współudział w opracowywaniu zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej, położonych poza zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 9. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej;
 10. sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 11. dokonywanie oceny spełniania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe;
 12. opracowywanie i aktualizacja danych dotyczących realizacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie województwa lubuskiego;
 13. wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów;
 14. realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 15. współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
 16. współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym i aktom terroryzmu, a także wymiana informacji w tym zakresie;
 17. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz koordynowanie działań wykonywanych w tym zakresie przez Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP.