Warsztaty ratownicze „Wędrzyn Wiosna 2016”

W dniach od 18 do 22 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie odbyły się warsztaty ratownicze dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z jednostek organizacyjnych województwa lubuskiego, którzy kierują działaniami ratowniczymi. Warsztaty zostały podzielone na dwa bloki tematyczne tj. dostarczanie środka gaśniczego na duże odległości w zakresie działań gaśniczych oraz prowadzenia działań ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym.

Blok programowy z zakresu działań gaśniczych wynikał z doświadczeń wyniesionych z prowadzonych wcześniej działań ratowniczych.  Doświadczenia jednoznacznie wskazują, że efektywność działań ratowniczych w bardzo dużym stopniu zależy od odpowiedniego przygotowania Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR) z zakresu znajomości obszaru chronionego i możliwości jakie posiada kierowany przez niego związek taktyczny. Biorąc pod uwagę realne prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka warsztaty poświęcone były organizacji sprawnego systemu utrzymującego ciągłość podawania środka gaśniczego. Poszczególne metody dostarczania środka gaśniczego ich zalety i wady omówili zaproszeni eksperci – wykładowcy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie bryg. Aleksander Adamski wraz z bryg. Januszem Mazurem,  oraz dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie mł. bryg. Bartosz Klich. Uczestnicy warsztatów w ramach ćwiczeń warsztatowych samodzielnie opracowywali rozwiązania taktyczne zaopatrzenia w środek gaśniczy zakładu dużego ryzyka na wypadek pożaru. Przygotowanie teoretyczne było poparte zajęciami praktycznymi. Uczestnicy mając w dyspozycji siły PSP z terenu województwa wydzielone na potrzeby ćwiczeń organizowali działania z podziałem na strefy takie jak punkt czerpania wody, strefę transportu środków gaśniczych, strefę dystrybucji i magazynowania środków gaśniczych oraz strefę stanowisk gaśniczych i działań ratowniczych. Podczas realizacji ćwiczeń praktycznych uczestnicy sprawdzali możliwości sprzętowe jakimi dysponują oraz realne możliwości jakie wynikają z zastosowania różnych metod dostarczania środka gaśniczego na duże odległości takich jak dowożenie, przetłaczane czy przepompowywanie. Zajęcia praktyczne były wzbogacone prezentacją dostępnych na rynku działek gaśniczych o wydajności sięgającej nawet 12 000 l/min.

Blok programowy z zakresu działań ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym został zrealizowany 22 kwietnia. W ramach zajęć teoretycznych i następnie praktycznych przeprowadzone zostało szkolenie doskonalące umiejętność prowadzenia działań ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym. W trakcie warsztatów strażacy realizowali zadania i uzupełniali wiadomości w zakresie dekontaminacji wstępnej, pracy w ubraniach ochronnych przeznaczonych do ratownictwa chemicznego typu III (lekkie ubrania przeciwchemiczne) oraz posługiwania się urządzeniami pomiarowymi rozpoznania chemicznego.

Dodatkowym elementem realizowanym równolegle podczas warsztatów było przeprowadzenie szkoleń dla załóg nowego samochodu dowodzenia i łączności, który znacząco wzmacnia zdolności operacyjne Państwowej Straży Pożarnej  województwa lubuskiego.

Zajęcia praktyczne bloku programowego poświęconego działaniom gaśniczym dnia 21 kwietnia obserwował osobiście lubuski komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek wraz z zastępcą – st. bryg. mgr inż. Przemysławem Glińskim.

 

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP w Gorzowie Wlkp.;
Zdjęcia: bryg. Janusz Mazur, SGSP;