Wizyta komendanta głównego PSP w woj. lubuskim

W dniach 29-30 czerwca 2019 roku gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP w asyście zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Janusza Drozdy wizytował jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa lubuskiego. Komendant spotkał się z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP w Sulęcinie, Międzyrzeczu i Świebodzinie.

Wizytację jednostek poprzedziła odprawa z kierownictwem komend powiatowych/miejskich PSP z Gorzowa Wlkp., Słubic, Żar i Krosna Odrzańskiego w Ośrodku Szkolenia PSP w Łagowie. Gen. brygadier Leszek Suski omówił zasady współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej w pasie transgranicznym na terenie kraju oraz przyjął informacje od przedstawicieli komend w zakresie lokalnej współpracy oraz podpisanych porozumieniach. Rozmowy dotyczyły także bieżącej sytuacji jednostek organizacyjnych PSP, w tym kształtowaniu polityki kadrowej.

 Po odprawie z kierownictwem komend PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował poszczególne jednostki ratowniczo-gaśnicze.

W trakcie rozmów ze strażakami komendant główny PSP przedstawił informację dotyczącą wprowadzonego na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrostu wynagrodzeń, w tym wzrostu uposażeń wynikających z ustawy modernizacyjnej, zakupów ubrań specjalnych nowego wzoru w ramach środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Komendant poinformował również o planach związanych z podwyżką uposażeń zaplanowaną na 2020 rok. Komendant główny PSP omówił również działania w zakresie pozyskanych dodatkowych środków finansowych, jakie trafiają do jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak i ochotniczych straży pożarnych. W rozmowie ze strażakami podkreślał istotną rolę szkoleń i samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań. Zaznaczył również duży wkład strażaków jednostek ochotniczych straży pożarnych w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. W tym zakresie omówił finansowanie zakupów nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych oraz cele organizacji obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Na zakończenie spotkań komendant główny PSP podziękował za włożoną pracę w utrzymanie i konserwację sprzętu, pomieszczeń i ogólną sprawność strażaków, a także za wzorową współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi.

 Po wizytacji jednostek komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suki spotkał się z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu. Podziękował druhom za poświęcany czas i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz pogratulował determinacji w pozyskiwaniu środków na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W ramach pomocy w pozyskaniu samochodu gen. brygadier Leszek Suski przyznał jednostce OSP dodatkową promesę na kwotę 130 tys. zł. ze środków ubezpieczeniowych.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura, KW PSP w Gorzowie Wlkp.
Zdjęcia: bryg. Janusz Drozda, KW PSP w Gorzowie Wlkp., KP PSP Świebodzin, KP PSP Międzyrzecz, KP PSP Sulęcin