Podwyżki w PSP

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie to wprowadza, od 1 stycznia 2017 r., jednolity wzrost stawki dodatku za posiadany stopień o 200 zł miesięcznie dla każdego strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Podwyżka uposażeń strażaków wynika z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″ (Dz. U. poz. 2140), której jednym z założeń jest wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.

Prace nad projektem rozporządzenia poprzedzone były konsultacjami kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w strukturach PSP. Spotkania te odbyły się 4 i 17 stycznia 2017 r.

Stronę służbową reprezentowali:

 • nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP
 • st. bryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 • st. bryg. Marek Jasiński – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 • bryg. Marcin Wilczyński – Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji.

Stronę związkową reprezentowali:

 • Pan Robert Osmycki – Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”,
 • Pan Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ Strażaków „Florian”,
 • Pan Krzysztof Hetman – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Wynikiem tych spotkań jest osiągnięcie wspólnego stanowiska w kwestii rozdziału podwyżek uposażeń strażaków w roku 2017, w następujący sposób:

 • podwyżka 253 zł na etat w 2017 r. zostanie podzielona w następujący sposób, tj. o 200 zł podwyższona zostanie stawka dodatku za każdy stopień, zaś pozostała część środków w wysokości 53 zł przeznaczona zostanie na inne składniki uposażenia, w tym motywacyjny system uposażeń,
 • na poszczególne województwa rozdzielone zostaną środki finansowe w wysokości 253 zł na każdy etat „mundurowy” w danym województwie.

Podwyżką wynagrodzeń objęci zostaną również pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej. Podwyżka ta wyniesie ok. 250 zł na etat. Zasady rozdziału tych środków zostały uzgodnione w dniu 23 stycznia 2017 r. na spotkaniu kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie spotkania uzgodniono, że środki na podwyżkę w 2017 r. rozdysponowane zostaną w wymiarze 250 zł brutto na każdy pełny etat kalkulacyjny, z tym że:

 • z kwoty podwyżki zabezpiecza się środki na odprawy, nagrody uznaniowe i ekwiwalenty za urlop, w wysokości 11,90 zł na każdy pełny etat,
 • obligatoryjna kwota podwyżki wynosić będzie minimum 165 zł brutto na każdy pełny etat kalkulacyjny w grupie lub wynikającej ze wzrostu mnożnika,
 • pozostałą część kwoty przeznacza się na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń oraz na inne elementy wynagrodzenia,
 • w ramach pozostałej części kwoty należy zabezpieczyć środki finansowe, tak by pracownicy na porównywalnych stanowiskach mieli zbliżone wynagrodzenie – w szczególności dot. to osób zatrudnionych przed rokiem 2007

Ponadto ustalono, że niedozwolone jest przenoszenie środków finansowych z paragrafów płacowych funkcjonariuszy na rzecz funduszu wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Komendanci wojewódzcy PSP, w uzgodnieniu z przedstawicielami struktur wojewódzkich związków zawodowych, dokonają rozdziału środków przeznaczonych na podwyżkę, na poszczególne komendy powiatowe (miejskie) PSP.

Poniżej: wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opracowanie: KG PSP