Zatwierdzony Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

Na podstawie decyzji nr 52 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2020 r. zespół w składzie:

1. st. bryg. Marceli Sobol – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
2. st. bryg. Robert Sawosz – Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
3. mł. bryg. Marcin Szewerniak – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie
4. st. bryg. Michał Kamieniecki – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
5. bryg. Paweł Fliszkiewicz – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
6. mł. bryg. Włodzimierz Górzyński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
7. mgr Magdalena Stajszczak – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,

opracował i przedłożył do akceptacji „Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak”. W dniu 30 listopada br. nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdził przedmiotowy program.

 

Najistotniejsze założenia i zmiany niniejszego programu to:

 

1.  Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy prowadzi Centralną Listę Potrzeb Szkoleniowych (CLiPS) i koordynuje kolejność kierowania kandydatów na szkolenie.

2.  W przypadku zagrożenia przekroczenia przez kandydatów na szkolenie maksymalnego czasu 90 dni od przyjęcia do służby do skierowania na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, dopuszcza się realizację szkoleń przez pozostałe szkoły PSP, a także wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. (ustawa o ochronie ppoż. nie dopuszcza do autonomicznej organizacji szkoleń poza szkołami PSP)

3.  Po doliczeniu dni na organizację i egzaminy całkowity czas szkolenia zamyka się w liczbie 70 dni szkoleniowych, co daje 14 tygodni szkoleniowych, a zatem trochę ponad trzy miesiące.

4.  Szkolenie składa się z bloku podstawowego i zasadniczego oraz praktycznej nauki zawodu, która jest realizowana w trakcie obydwu bloków w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej i w trakcie służb wewnętrznych.

5.  Dopuszczono realizację zajęć teoretycznych w formie zdalnej oraz zajęcia fakultatywne, a także możliwość prowadzenia szkolenia w soboty.

6.  W trakcie szkolenia strażacy przechodzą także szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co spełnia warunek szkolenia okresowego bhp raz na trzy lata.

7.  Umożliwiono kontynuowanie szkolenia w terminie późniejszym strażakom, którzy byli zmuszeni je przerwać z przyczyn losowych przy warunku, że uznaje się zaliczone bloki.

8.  Na szkolenie będą przyjmowane jedynie osoby z ukończonym szkoleniem kpp i LPR w części teoretycznej.

9.  W ramach przedmiotu „Służba w Państwowej Straży Pożarnej” wprowadzono temat „Prewencja społeczna”, co jest istotnym elementem budowy wewnętrznej świadomości ważkości tego zagadnienia w służbie i włączenia strażaka w działania prewencji społecznej.

10.  Dopuszczono zawieszenie zajęć dydaktycznych i szkolenia do momentu ustania przyczyn tego zawieszenia.

 

PLAN NAUCZANIA
Lp. 
Przedmiot 
Liczba godzin 
T 
P 
R 
1. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
16 
– 
16 
2. 
Służba w Państwowej Straży Pożarnej 
14 
14 
28 
3. 
Psychologiczne aspekty działań ratowniczych 
8  
14 
4. 
Fizykochemia spalania i środki gaśnicze 
16 
20 
5. 
Sprzęt do działań ratowniczych 
40 
74 
114 
6. 
Taktyka zwalczania pożarów 
40 
96 
136 
7. 
Taktyka działań ratowniczych 
52 
100 
152 
8. 
Wychowanie fizyczne 
14 
16 
Razem 
186 
310 
496 
 
PLAN NAUCZANIA DLA BLOKU PODSTAWOWEGO 
Lp. 
Przedmiot 
Liczba godzin 
T 
P 
R 
1. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
16 
– 
16 
2. 
Służba w Państwowej Straży Pożarnej 
14 
14 
28 
3. 
Fizykochemia spalania i środki gaśnicze 
16 
20 
4. 
Sprzęt do działań ratowniczych 
32 
72 
104 
5. 
Taktyka zwalczania pożarów 
22 
52 
74 
6. 
Taktyka działań ratowniczych 
12 
26 
38 
Razem 
112 
168 
280 
 
PLAN NAUCZANIA DLA BLOKU ZASADNICZEGO 
Lp. 
Przedmiot 
Liczba godzin 
T 
P 
R 
1. 
Psychologiczne aspekty działań ratowniczych 
8  
14 
2. 
Sprzęt do działań ratowniczych 
12 
20 
3. 
Taktyka zwalczania pożarów 
18 
44 
62 
4. 
Taktyka działań ratowniczych 
40 
64 
104 
5. 
Wychowanie fizyczne 
14 
16 
Razem 
74 
142 
216 
T – zajęcia teoretyczne 
P – zajęcia praktyczne 
R – zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne razem 
 
Najbliższe szkolenia zostaną uruchomione w dniu 14 grudnia br. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Z uwagi na panujący na terenie kraju stan pandemii, dla bezpieczeństwa słuchaczy i kadry dydaktycznej, szkolenie będzie realizowane do końca grudnia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od początku przyszłego roku, z uwagi na praktyczny charakter szkolenia, będzie ono kontynuowane w formie stacjonarnej, skoszarowanej i ciągłej przez okres trzech miesięcy.

 

Materiały

Program kształcenia podstawowego w zawodzie strażak – pismo przewodnie
KS​_strona1i2.pdf 0.30MB