Wydział Finansów

st. kpt. mgr Ewa Stecyk
Główny Księgowy

tel. (95) 733 83 30
e-mail: stecyke@straz.gorzow.pl
e-mail: wf@straz.gorzow.pl

mł. kpt. mgr Anna Cedro
Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. (95) 733 83 31
e-mail: cedroa@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 1. przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych komendy wojewódzkiej dotyczących zagadnień finansowych;
 2. prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 4. prowadzenie obsługi finansowej komendy wojewódzkiej polegającej na:
  a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy wojewódzkiej,
  b) przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
  d) obsłudze kasowej,
  e) prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej komendy wojewódzkiej oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;
 5. dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych
  w zakresie komórki finansowej;
 6. realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych komendy wojewódzkiej;
 7. opracowywanie rozliczeń środków przyznanych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg;
 8. prowadzenie kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
 9. planowanie budżetu komendy wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
 10. planowanie przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Wsparcia PSP;
 11. prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych;
 12. dokonywanie podziału zasileń budżetowych w oparciu o harmonogram;
 13. opracowywanie zbiorczych planów KP/KM PSP dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 14. prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/KM PSP z terenu województwa lubuskiego;
 15. opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania środków budżetowych na potrzeby Komendy Głównej PSP;
 16. rozliczanie środków zagranicznych pozyskanych na realizację projektów;
 17. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 18. okresowa analiza sytuacji finansowej KP/KM PSP oraz współpraca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/KM PSP.