Wydział Kadr

mł. bryg. mgr Magdalena Zyk
Naczelnik Wydziału

st. kpt. mgr Justyna Korzeniewska
Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. (95) 733 83 81
e-mail: korzeniewskaj@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału kadr należy realizacja zadań z obszaru spraw.

1. Zadania z zakresu kadr:

 1. realizowanie polityki kadrowo – płacowej Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 2. prowadzenie spraw kadrowych strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP i ich zastępców;
 3. przygotowywanie wniosków i decyzji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego;
 4. podejmowanie działań zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr, w szczególności absolwentów szkół PSP;
 5. rozpatrywanie skarg, zażaleń, odwołań od decyzji Komendanta Powiatowego / Miejskiego PSP w zakresie spraw kadrowych;
 6. prowadzenie spraw awansów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz wyróżnień strażaków, pracowników cywilnych PSP;
 7. podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków PSP;
 8. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych, dla których pracodawcą jest Lubuski Komendant Wojewódzki PSP;
 9. prowadzenie ewidencji strażaków, rozdział etatów oraz prowadzenie statystyki kadrowej na potrzeby Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 10. prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby różnych instytucji;
 11. prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie wojewódzkiej;
 12. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydawanie decyzji w sprawach świadczeń pieniężnych dla strażaków i pracowników cywilnych z tytułu:
  a) emerytur i rent;
  b) zasiłków pogrzebowych;
  c) zwrot kosztów przeniesienia;
 13. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i kierowaniem do szkół pożarniczych oraz na studia podyplomowe;
 14. realizacja zadań związanych z prowadzeniem rekrutacji do służby i pracy w komendzie wojewódzkiej PSP oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległe jednostki obowiązujących zasady i standardów kwalifikacyjnych;
 15. realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP
  i ich zastępców.


2. Zadania w zakresie kapelana wojewódzkiego:

 1. współpraca z władzami kościelnymi, kapelanem krajowym oraz kapelanami wojewódzkimi;
 2. niesienie posługi duszpasterskiej strażakom z jednostek PSP oraz OSP;
 3. celebrowanie okolicznościowych uroczystości;
 4. udział w życiu rodzin strażackich, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych;
 5. współdziałanie z psychologiem oraz wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego
  w ramach systemu pomocy psychologicznej.

3. Wydziałem kadr kieruje naczelnik wydziału, przy pomocy zastępcy naczelnika.