Wydział Operacyjny

st. bryg. mgr inż. Rafał Urbański
Naczelnik Wydziału
tel. (95) 733 83 50
e-mail: urbanskir@straz.gorzow.pl
e-mail: wr@straz.gorzow.pl

mł. bryg. mgr inż. Maciej Iwko
Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. (95) 733 83 51
e-mail: iwkom@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału operacyjnego należy realizacja zadań z obszaru spraw:

 1. opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa;
 2. koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
 3. opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja;
 4. opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa;
 5. organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz sprawowanie nadzoru nad stanem ich gotowości;
 6. sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka;
 7. uzgadnianie i opiniowanie wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
 8. udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 9. organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych
  na obszarze województwa, oraz ich dokumentowanie i analizowanie;
 10. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków
  o włączenie OSP do ksrg;
 11. koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru ksrg oraz prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa;
 12. współdziałanie z właściwymi organami , instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii;
 13. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa;
 14. planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych;
 15. koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa;
 16. sporządzanie i opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych;
 17. analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania
  do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 18. sprawowanie nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/KM PSP na obszarze województwa w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych;
 19. zapewnienie funkcjonowania SKKW, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt
  i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił i środków ksrg poprzez powiatowe/miejskie stanowiska kierowania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Głównego PSP;
 20. koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych;
 21. planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa Gospodarza (HNS);
 22. koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania
  są prowadzone na szczeblu województwa;
 23. sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów ksrg, a także jednostek ochrony przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych;
 24. analizowanie stanu przygotowania (gotowości operacyjnej) sił i środków ksrg do działań ratowniczych;
 25. sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń;
 26. ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami ksrg na obszarze województwa;
 27. organizowanie kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu;
 28. organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej;
 29. bieżące analizowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg do działań ratowniczych;
 30. bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu;
 31. bieżące informowanie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz nieetatowego rzecznika prasowego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze województwa i postępie akcji ratowniczych;
 32. koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa;
 33. współpraca ze służbami, strażami, inspekcjami, organizacjami humanitarnymi i innymi podmiotami
  w działaniach ratowniczych;
 34. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
 35. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia;
 36. realizacja zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa chemicznego i ekologicznego
  na obszarze województwa;
 37. realizacja zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa wodno – nurkowego na obszarze województwa;
 38. realizacja zadań wojewódzkiego koordynatora działań poszukiwawczo – ratowniczych na terenie województwa;
 39. realizacja zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa wysokościowego na terenie województwa;
 40. realizacja zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa technicznego na terenie województwa.