Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

mł. bryg. mgr Marcin Białowąs
Naczelnik Wydziału

tel. (95) 733 83 20
e-mail: bialowasm@straz.gorzow.pl
e-mail: wt@straz.gorzow.pl
mł. bryg. mgr inż. Daniel Pietrzak
Zastępca Naczelnika Wydziału

tel. (95) 733 83 21
e-mail: pietrzakd@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału kwatermistrzowsko – technicznego należy realizacja zadań z obszaru spraw:

 1. planowanie i dokonywanie zakupów środków trwałych, pozostałych środków trwałych i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy wojewódzkiej;
 2. prowadzenie gospodarki magazynowej w komendzie wojewódzkiej;
 3. prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji analitycznej w zakresie gospodarki składnikami majątku komendy wojewódzkiej;
 4. prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków;
 5. opracowywanie analiz wyposażenia w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej jednostek organizacyjnych PSP oraz pozostałych jednostek ksrg z terenu województwa;
 6. nadzór w zakresie ochrony fizycznej obiektów komendy wojewódzkiej;
 7. prowadzenie gospodarki nieruchomościami;
 8. opracowywanie planów z zakresu inwestycji budowlanych i remontów obiektów komendy wojewódzkiej;
 9. opracowywanie programów inwestycji dla inwestycji budowlanych planowanych do realizacji przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 10. analiza stanu technicznego obiektów KP/KM PSP – sporządzanie wniosków w sprawie przedsięwzięć remontowych i inwestycji budowlanych;
 11. udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych PSP przez starostów (prezydentów miast);
 12. prowadzenie dokumentacji dla strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy wojewódzkiej w zakresie należności lub świadczeń mieszkaniowych;
 13. przygotowanie, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji i obsługa proceduralna postępowań o udzielania zamówień publicznych;
 14. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy wojewódzkiej;
 15. koordynacja działań w zakresie zakupów wspólnych, realizowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;
 16. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych i celowych europejskich funduszy pomocowych oraz innych źródeł;
 17. koordynacja działań z zakresu zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
 18. prowadzenie gospodarki transportowej w komendzie wojewódzkiej oraz nadzór nad gospodarką transportową w KP/KM PSP z terenu województwa;
 19. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów komendy wojewódzkiej oraz centralnym ubezpieczeniem komunikacyjnym sprzętu transportowego KP/KM PSP z terenu województwa;
 20. prowadzenie dokumentacji wypadków i kolizji drogowych pojazdów komendy wojewódzkiej oraz ewidencja i analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem pojazdów KP/KM PSP z terenu województwa;
 21. opracowywanie analiz technicznego wyposażenia jednostek ksrg na obszarze województwa;
 22. planowanie zakupów pojazdów, sprzętu i innych urządzeń oraz paliwa, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji tych przedmiotów;
 23. opracowywanie wymagań technicznych dla pojazdów i sprzętu podczas realizacji zakupów;
 24. prowadzenie zaplecza technicznego komendy wojewódzkiej, o ile funkcjonuje w strukturach komendy wojewódzkiej;
 25. organizowanie zabezpieczenia technicznego akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
 26. prowadzenie procedur związanych ze zbyciem pojazdów zbędnych w jednostkach PSP województwa;
 27. odbiory i rejestracje pojazdów zakupywanych i przydzielanych dla komendy wojewódzkiej oraz KP/KM PSP z terenu województwa;
 28. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie sprzętu transportowego i silnikowego, używanego w komendzie wojewódzkiej i jednostkach PSP województwa;
 29. organizowanie oraz kontrola wykonania napraw i przeglądów okresowych pojazdów i sprzętu silnikowego komendy wojewódzkiej;
 30. nadzór nad przestrzeganiem warunków technicznych i zasad eksploatacji sprzętu transportowego i silnikowego, używanego w komendzie wojewódzkiej i KP/KM PSP województwa, zgodnie z zarządzeniem KG PSP w sprawie gospodarki transportowej.
 31. wydziałem kwatermistrzowsko – technicznym kieruje naczelnik wydziału, przy pomocy zastępcy naczelnika.