Wydział Organizacji i Nadzoru

st. bryg. mgr Zbigniew Czerniak
Naczelnik Wydziału
tel. (95) 733 83 10
e-mail: czerniakz@straz.gorzow.pl
e-mail: wok@straz.gorzow.pl

st. kpt. mgr Magdalena Bilińska
Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. (95) 733 83 11
e-mail: bilinskam@straz.gorzow.pl

Do zakresu działania wydziału organizacji i nadzoru należy realizacja zadań z obszaru spraw.

1. Zadania z zakresu organizacji i nadzoru:

 1. przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji ksrg;
 2. sporządzanie zbiorczych informacji na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania PSP na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
 3. organizowanie pracy komendy wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej komendy wojewódzkiej, w tym: opracowywania i aktualizowania regulaminu komendy wojewódzkiej oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/KM PSP;
 4. realizowanie zadań dotyczących organizowania pracy komendy wojewódzkiej;
 5. organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej;
 6. inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku OSP RP, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych;
 7. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
 8. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
 9. planowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;
 10. koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej w KP/KM PSP z terenu województwa;
 11. analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP;
 12. koordynowanie, rozpatrywanie i nadzór nad trybem załatwiania skarg, wniosków i petycji składanych do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie;
 13. inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie stanowienia aktów wewnętrznych kierownictwa komendy wojewódzkiej;
 14. ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, zarządzeń, instrukcji, wytycznych i upoważnień Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zawartych przez niego porozumień;
 15. opiniowanie uchwał i projektów aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania komendy wojewódzkiej, w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP;
 16. obsługa techniczno-biurowa doraźnych rad, zespołów i komisji, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 17. współudział w opracowywaniu zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej oraz Komendantów Powiatowych / Miejskich PSP z terenu województwa;
 18. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 19. prowadzenie i obsługa sekretariatu komisji dyscyplinarnej;
 20. prowadzenie współpracy międzynarodowej;
 21. planowanie, organizowanie, koordynowanie i monitorowanie współpracy z zagranicznymi służbami i organizacjami pożarniczymi oraz ratowniczymi;
 22. przygotowywanie kontaktów międzynarodowych;
 23. przygotowywanie planów współpracy transgranicznej;
 24. nadzór nad współpracą międzynarodową prowadzoną przez poszczególne KP/KM PSP;
 25. przygotowanie Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka oraz innych uroczystości;
 26. prowadzenie archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt archiwalnych, a także udostępnianiu akt na zewnątrz;
 27. prowadzenie szkoleń dla pracowników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
 28. nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz wykazu rzeczowego akt przez komórki organizacyjne i pracowników komendy wojewódzkiej;
 29. prowadzenia ewidencji pieczęci i stempli.

2. Zadania z zakresu komórki ds. kontroli:

 1. przygotowywanie propozycji do rocznych planów kontroli;
 2. nadzór nad przygotowaniem programów kontroli;
 3. prowadzenie obsługi kancelaryjnej kontroli;
 4. gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji kontrolnej;
 5. opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej.

3. Zadania z zakresu spraw obronnych:

 1. koordynowanie przedsięwzięć obronnych wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
 2. współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskową Komendą Uzupełnień, i innymi instytucjami w zakresie realizacji spraw obronnych;
 3. opracowywanie projektów decyzji i wytycznych w zakresie realizacji zadań obronnych;
 4. opracowywanie wytycznych do szkolenia obronnego;
 5. nadzór nad szkoleniem obronnym w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie województwa;
 6. koordynacja realizacji zadań komendy wojewódzkiej w zakresie Obrony Cywilnej.

4. Wydziałem organizacji i nadzoru kieruje naczelnik wydziału, przy pomocy zastępcy naczelnika.