Strażacy zabezpieczają festiwal „Pol’and’Rock 2019”

„Pol’and’Rock 2019” odbywa się w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2019r. Festiwal zorganizowany jest na terenach miasta i gminy Kostrzyn nad Odrą oraz gminy Witnica. Obszar, na którym jest zorganizowany to blisko 280 hektarów byłego poligonu wojskowego. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie festiwalu zorganizowanych jest kilkanaście parkingów, usytuowanych na nieutwardzonych łąkach, ścierniskach itp. Łączna powierzchnia parkingów sięga 40 ha.

W ramach Festiwalu „Pol’and’Rock 2019” organizator planuje przeprowadzić pięć imprez masowych. Zorganizowane one będą na terenie festiwalu w wyznaczonych miejscach. Szereg innych wydarzeń kulturalnych, z racji swojego programu lub charakteru nie są imprezami masowymi w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Liczba uczestników odwiedzających miejsce festiwalu w ciągu czterech dni jego trwania została przez organizatora oszacowana na trzysta tysięcy osób. Na terenie festiwalu zbudowane zostały pola namiotowe, zaplecza sanitarne i gastronomiczne oraz parkingi, terenowe punkty pomocy medycznej (w tym szpital polowy), obiekty handlowe, trafostacje, Zintegrowane Centrum Dowodzenia, miejsca gromadzenia odpadów. Ponadto nadmienić należy, że uczestnicy imprez masowych również licznie gromadzą się poza terenem Festiwalu: na terenach zadrzewionych, nad ciekami wodnymi tj.: Kanałem Warnickim, Rzekami Wartą i Odrą oraz dworcach obsługi pasażerskiej (kolejowych i autobusowych).

Operacja wojewódzka zabezpieczenia Festiwalu „Pol’and’Rock 2019” oparta jest o siły i środki KSRG. Biorące udział zasoby ratownicze większości są siłami PSP z terenu województwa lubuskiego. W ramach wsparcia działań zabezpieczenia festiwalu, zadysponowano siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego: dwóch plutonów A i jednego plutonu B. Zadysponowane zasoby ratownicze w ramach COO to 14 pojazdów i 45 strażaków PSP z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach współdziałania KSRG w zabezpieczeniu festiwalu biorą dodatkowo udział jednostki OSP KSRG z terenu powiatu gorzowskiego. Zorganizowano stałą łączność radiową pomiędzy sztabem, a poszczególnymi dowódcami..

Zabezpieczenie festiwalu składa się z siedmiu podoperacji. Trzy z nich zlokalizowane są na terenie festiwalu. Są to: Scena (impreza masowa Duża Scena), Hel – (imprezy masowe Mała Scena i Scena Lecha), Grabik (imprezy masowe ASP i Viva Kultura – Scena Kryszny). Z kolei trzy podoperacje na terenie festiwalu swoim zasięgiem obejmują pięć imprez masowych. Dwie podoperacje zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie festiwalu – Dąbroszyn i Parking. Swoim zasięgiem obejmują dwa największe parkingi dla uczestników festiwalu. Kolejne dwie podoperacje Miasto i Rzeka swoim zasięgiem zabezpieczają tereny miejskie oraz akweny – rzeki Warty, Odry oraz Postomii.

Czynności realizowane przez PSP w ramach zabezpieczenia „Pol’and’Rock 2019 ” to m.in.:

 1. Prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych.
 2. Utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w ramach wydzielonych podoperacji – realizowanych, jako posterunki stałe.
 3. Pełnienie służby w Zintegrowanym Centrum Dowodzenia Organizatora.
 4. Utrzymywanie ciągłości służby w wydzielonym, na potrzeby Sztabu Operacji, Stanowisku Kierowania.
 5. Utrzymywanie stałej współpracy pomiędzy Sztabem Operacji PSP: Sztabem Operacji Policji, SK KW w Gorzowie Wlkp., WBiZK Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Zintegrowanym Centrum Dowodzenia.
 6. Patrolowanie terenu festiwalu i terenów przyległych według opracowanych przez dowódców podoperacji harmonogramów.
 7. Natychmiastowe podejmowanie działań ratowniczo- gaśniczych.
 8. Bieżące monitorowanie zagrożeń.
 9. Bieżące monitorowanie warunków ewakuacji.
 10. Stałe monitorowanie cieków na terenie miasta (Warta, Odra, Postomia i kanały ujścia Warty).
 11. Utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia rozpoznania zagrożeń chemiczno-ekologicznych.
 12. Utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań z zakresu ratownictwa wysokościowego.
 13. Bieżące ewidencjonowanie udziału sił i środków w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Przez cały czas, każdego dnia festiwal zabezpiecza łącznie 136 strażaków, w tym 45 pojazdów i 119 strażaków PSP oraz pięć pojazdów i 17 druhów OSP.

Strażacy mają do swojej dyspozycji 50 pojazdów pożarniczych, w tym samochody i kontenery dowodzenia i łączności oraz logistyczne, samochody ratowniczo-gaśnicze, lekki samochód ratownictwa chemicznego ze zdalną detekcją, samochód ratownictwa wysokościowego, ambulans PSP, samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, a także pięć quadów, dwie łodzie, przyczepę medyczną oraz agregaty pompowe i prądotwórcze.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Gorzowie Wlkp.