Warsztaty z zakresu rozwoju pożarów wewnętrznych

W dniach 12-13 kwietnia 2018r. na terenie Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych w Wędrzynie odbyły się warsztaty z zakresu rozwoju pożarów wewnętrznych. Warsztaty prowadzone były przez grupę instruktorów w skład, której wchodzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej oraz Komend Powiatowych
i Miejskich PSP województwa lubuskiego. Warsztaty miały charakter jednodniowego szkolenia, w którym uczestniczyli strażacy ratownicy pełniący służbę w podziale bojowym w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych województwa lubuskiego. Całość szkolenia podzielona została na dwa etapy:

– Etap I:  Część teoretyczna warsztatów w ramach, której przeprowadzono wykład z zakresu teorii spalania i rozwoju pożaru wewnętrznego. Tematycznie wykład obejmował interpretację definicji pożaru i spalania, a także wyjaśnienie fazowego rozwoju pożaru, identyfikację stref pożarowych w aspekcie rozwoju pożarów wewnętrznych. Ponadto po omówieniu podstaw z zakresu fizykochemii spalania w kubaturze zamkniętej, omówiono umiejętną interpretację oznak rozwoju pożarów wewnętrznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie się szkła podczas pożaru oraz odporność i zachowanie się elementów konstrukcyjnych budynków narażonych na oddziaływanie podwyższonej temperatury.

– Etap II: Część praktyczna podzielona na dwa bloki tematyczne.
W pierwszym bloku tematycznym omówiono oraz praktycznie przećwiczono różne sposoby oddymiania pomieszczeń zadymionych (oddymianie za pomocą elektrycznego wentylatora podciśnieniowego, oddymianie za pomocą rozproszonych prądów wodnych, oddymianie za pomocą wentylatora spalinowego nadciśnieniowego, oddymianie z wykorzystaniem kurtyny dymowej).

W drugim bloku tematycznym zaprezentowano praktyczne wykorzystanie lancy gaśniczej do gaszenia pożarów wewnętrznych. Opisywana część szkolenia przeprowadzona została w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, umeblowanym na wzór standardowego pokoju mieszkalnego. Wyposażenie pomieszczenia podpalono doprowadzając do fazy pożaru w pełni rozwiniętego, kontrolowanego przez utleniacz. Ratownicy uczestniczący w szkoleniu na bieżąco obserwowali rozwój pożaru dokonując okresowej kontroli wzrostu temperatury w pomieszczeniu (w specjalnie do tego celu przygotowanej przestrzeni pomieszczenia).

Po osiągnięciu wymaganych progów termicznych otworem wykonanym
w jednej ze ścian pomieszczenia podawano prąd gaśniczy wody za pomocą lancy gaśniczej, ograniczając dalszy rozwój pożaru oraz skutecznie zbijając temperaturę nawet o ponad 200 0C.

Celem  opisywanej części szkolenia było uświadomienie strażakom ratownikom rzeczywistej skuteczności lanc gaśniczych oraz zasadności ich stosowania bezpośrednio przed wejściem rot gaśniczych do wnętrza budynku/pomieszczenia objętego pożarem.

Ostatnim elementem drugiego bloku części praktycznej była rzeczywista obserwacja rozwoju pożaru w pomieszczeniu. Opisywana część szkolenia podobnie jak wątek z wykorzystaniem lancy gaśniczej przeprowadzona została w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, umeblowanym na wzór standardowego pokoju mieszkalnego.

Uczestnicy szkolenia zajmowali wcześniej wyznaczone miejsca
w pomieszczeniu, następnie podpalano umeblowanie usytuowane w przeciwległej jego części. Instruktorzy nadzorujący przebieg założenia na bieżąco omawiali poszczególne etapy rozwoju pożaru oraz zmiany jego parametrów.

W trakcie założenia prezentowano skuteczność podawania rozproszonych prądów gaśniczych wody, wykorzystanie kamer termowizyjnych oraz zasady zachowywania się strażaków ratowników w pomieszczeniach objętych pożarem.

W opisywanej części warsztatów wyjaśniono niezwykle istotne z punktu widzenia fizykochemii spalania zależności ciśnienia od temperatury w kubaturach zamkniętych objętych pożarem, interpretację „zachowania się” pomieszczenia objętego pożarem oraz  wskazywano jak umiejętnie „czytać” pożar w aspekcie bezpieczeństwa prowadzenia działań gaśniczych.

 

Opracowanie:

mł. bryg. Tomasz LEWANDOWSKI – KW PSP Gorzów Wlkp.
mł. bryg. Przemysław BERUS – KP PSP Wschowa

Zdjęcia:

mł. asp. Andrzej Obrzut